Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

4532 9be0
Gałczyński
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapensieve pensieve
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaaniuszka aniuszka

June 22 2017

1643 c01f 500
Reposted fromsgrialux3 sgrialux3
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
1636 116a 500
Reposted fromsgrialux3 sgrialux3
1309 488f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyceline myceline
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamyceline myceline
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viagitana gitana

June 21 2017

June 20 2017

Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
1136 db82
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viamyceline myceline
5184 7771
Reposted fromdobby dobby vialaparisienne laparisienne
8981 6287 500
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - "Nieobecność"
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna vialaparisienne laparisienne
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
0459 df54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viapikkumyy pikkumyy
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viakoloryzacja koloryzacja

June 19 2017

bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viakoloryzacja koloryzacja

June 18 2017

2188 5242 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl